Textos legals

AVÍS LEGAL

Titular de la web:

El nostre lloc web (en endavant, el lloc web) és propietat de l’ Associació Civica-cultural Vic-Bang Jazz Cava (en endavant, l’Associació), amb número d´identificació fiscal G59920553, amb domicili al carrer a la Rambla dels Montcada s/n, baixos, de Vic (08500), amb el telèfon 938892505 i correu electrònic info@jazzcava.com.

El lloc web és propietat l’Associació. La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a la web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1 El lloc web conté material preparat per l’Associació amb finalitats únicament informatives. L'usuari/ària ha de tenir en compte que tal material pot no reflectir l'estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 L'accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre l’associació i l'usuari/àriade la web.

2.- Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza la web ho fa pel seu propi compte i risc. L’Associació no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d'elles. L’Associació tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

2.2 L’Associació no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari/ària del lloc web. En conseqüència, l’Associació no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari/ària o a tercers.

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deute d´informació recollit en l´article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic, s´indica les dades identificatives del titular de la web:

Denominació social: Associació Civica-cultural Vic-Bang Jazz Cava Domicili social: Rambla dels Montcada sn, baixos, de Vic (Barcelona)
NIF: G59920553
Telefon:938892505
Correu electrònic: info@jazzcava.com
Inscrita en el Registre d’Associacions, inscripció nº 13089.

2.-Usuaris:
L´accés i/o ús del portal de l’Associació atribueix la condició d´usuari, que accepta, des de el referit accés i/o ús, les condicions general d´ús que consten en aquest avís legal. Les citades condicions seran d´aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d´obligat compliment.

3. Propietat dels continguts
Tot el contingut de la present pàgina web, incloent els textos, imatges, dissenys, marques, logotips, combinacions de colors, estructura de disseny etc. són propietat intel.lectual de l’Associació i estan protegits per la legislació vigent. Aquests continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats, a excepció de les imatges que siguin públiques. Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part de continguts d´aquesta web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l´autorització de l’Associació. L´usuari s´haurà d´abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal.lat en la web.

L’Associació es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

L’Associació no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l'accés o ús de la seva pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir a través d'aquesta pàgina web.

3. Renúncia i limitació de responsabilitat:
La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors. De forma periòdica s´incorporen canvis a la informació continguda. L’Associació pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

L’Associació declina qualsevol responsabilitat en cas d´interrupcions o mal funcionament dels serveis continguts o oferts en la web a internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, l’Associació no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d´informació o qualsevol altre classe de dany indirecte que pugui ser causat als usuaris per causes alienes a la mateixa. L’Associació no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d´errors, que els defectes siguin esmenats o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o d´altres components nocius.

4. Responsabilitat dels usuaris de l´ús i contingut:
Tan l´accés a la website com l´ús que es pugui realitzar de la informació i continguts inclosos en els mateixos serà d´exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l´ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix estarà supeditada a la legalitat nacional o internacional aplicable així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que seran responsables d´aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l´ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts.

L’Associació no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers”.

5. Enllaços:
En el cas que en la web es disposessin d´enllaços o hipervincles cap a altres llocs d´internet, l’ Associació no exercerà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’Associació assumirà cap responsabilitat per els continguts d´algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d´aquests vincles o enllaços d´altres llocs d´ internet. Igualment la inclusió d´aquestes connexions externes no implicarà cap tipus de fusió o participació de l’Associació amb les entitats conectades.

6. Llei Aplicable
El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta website serà aplicada la legislació espanyola.”

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d´abril de 2016, així com la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través del formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, formen part d´una base de dades que és tractada per l’Associació amb domicili a la Rbla. Dels Montcada s/n de Vic (08500 Barcelona) i proveïda de CIF nºG59920553, amb la finalitat d´informar-lo sobre les activitats i serveis que porta a terme l’Associació.

Se l´informa que podrà en qualsevol moment oposar-se a aquests tipus d´enviaments, lliurant un correu electrònic a l´adreça info@jazzcava.com i sol.licitar la baixa del seu contacte en la base de dades que té el Responsable del Tractament. Així mateix se l´informa que podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació, oposició, i en el seu cas, portabilitat i limitació, així com el dret a l’oblit, enviant un escrit al domicili del Responsable del tractament a l´adreça de la Rambla dels Montcada s/n, baixos, de Vic (08500 Barcelona) o bé lliurant un correu electrònic a l´adreça info@jazzcava.com

L’Associació està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals accedeixen a través del lloc web.

En compliment de la normativa de protecció de dades abans indicada l’Associació informa als usuaris del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals que es capten a través dels formularis de la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i de forma voluntària, si volen facilitar la informació sol.licitada. En conseqüència en compliment del que disposa el Llei3/2018 de 5 de desembre, per mitjà del present document, l´Associació INFORMA:

1.-Titularitat del tractament:
L’Associació amb domicili a la Rambla dels Montcada s/n, baixos, de Vic (08500 Barcelona) tracta diferents dades de caràcter personal. Concretament les dades captades a través dels formularis de la web s´inclouen en el tractament dels usuaris de la web als quals es serà d´aplicació la present política de privacitat.

Aquestes dades consisteixen en el nom i cognoms i adreça de correu electrònic, que són les dades requerides per tal de contactar amb l’Associació. Els usuaris podran afegir opcionalment el seu telèfon de contacte.

Les dades personals que l´usuari proporciona en el formulari són incloses en les bases de dades del Responsable del tractament, en la que s´envien comunicacions o newsletters.

2.-Finalitat del tractament:
La finalitat de la captació i incorporació de les dades als referits tractaments, consisteixen en:

- Oferir informació sobre les activitats que porta a terme l’Associació.
- Resoldre qüestions o dubtes o petició d´informació per part dels usuaris.

Pel cas que l’Associació contracti amb tercers (encarregats del tractament) que accedeixin a les dades de caràcter personal per raó dels serveis contractats, s´atorgarà el contracte previst en l´article 28 del Reglament. En l´esmentat contracte es regularà l´ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent, així com les mesures de seguretat de les quals disposa l´encarregat del tractament per tal de garantir la confidencialitat de les dades.

Al omplir els formularis continguts en la web l´interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat tractament, essent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present política de privacitat. De la mateixa manera autoritza perquè se li trameti de forma periòdica la informació sobre activitats que faci l’Associació, així com informacions o notícies que puguin afectar a la finalitat de l’Associació.

3.-Mesures de seguretat:
L’Associació ha adoptat les mesures de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que legalment són requerides, instal.lant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4.-Exercici dels drets:
Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament, així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de l’Associació podran dirigir-se al responsable del tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació, oposició, portabilitat, limitació i per últim supressió i oblit respecte a les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets únicament podran ser exercitats pel propi interessat o el seu representant legal (prèvia acreditació d´aquesta circumstància).

A.-El dret d´accés. En exercitar el dret d´accés l´interessat podrà optar per consultar-ho a través del lliurament d´un correu electrònic o bé a través de la comunicació per escrit dirigida a l’associació responsable del tractament al domicili abans indicat de la Rambla dels Montcada s/n, baixos, de Vic (08500 Barcelona).
L’Associació procedirà a notificar la seva decisió en el termini d´un mes. Si fos en sentit afirmatiu l´interessat podrà accedir a la referida informació en el plaç de 10 dies següents a la seva notificació.

B.-El dret de rectificació i cancel.lació podran ser exercitats, sempre que l´interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. També el podrà exercitar a través de qualsevol dels dos mitjans abans previstos.
L’Associació procedirà a la rectificació o cancel.lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol.licitud.

C.-El dret de portabilitat podrà ser exercitat, sempre i quan l´interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornades al titular de les dades o bé a un altre tercer (encarregat del tractament).

D.-El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament al dret d´oposició al tractament de les seves dades, i mentrestant no es resolgui aquest últim, es limiti el tractament de les mateixes.

E.- Els interessats tenen dret a obtenir la supressió de les dades ("dret a l'oblit"), quan:

- Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
- Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
- L'interessat s'oposa al tractament.
- Les dades s'han tractat il·lícitament.
- Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.

Si l’Associació ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió als responsables o encarregats que estan tractant les dades.

Es preveuen algunes excepcions a l'exercici d'aquest dret:

- L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
- El compliment d'una obligació legal.
- L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
- La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

POLÍTICA DE COOKIES

Definició i funció de les cookies

Que són les cookies? Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d´un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l´usuari.

Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web? -Cookies pròpies:

Són aquelles que s´envien a l´equip terminal de l´usuari des d´un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol.licitat per l´usuari.

Cookies de tercers:
Són aquelles que s´envien a l´equip terminal de l´usuari des d´un equip o domini que no és gestionat per l´editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

Cookies de sessió:
Són un tipus de cookies dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l´usuari accedeix a una pàgina web.

Cookies persistents:
Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta i que pot anar d´uns minuts a diversos anys.

Cookies d´anàlisi:
Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d´usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s´analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l´oferta de productes o serveis que li oferim.

Cookies publicitàries:
Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que l´editor hagi pogut incloure en la web, aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol.licitat, basant-se en criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

Cookies de publicitat comportamental:
Són les que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que l´editor hagi inclòs en la web, aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol.licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específica per mostrar publicitat en funció d´aquest.

Així mateix és possible que en visitar alguna pàgina web es publiqui algun anunci o alguna promoció sobre els nostres productes o serveis, s´instal.li en el seu navegador alguna cookie que serveixi per mostrar posteriorment publicitat relacionada amb la recerca que hagi realitzat, desenvolupar un control dels nostres anuncis, per exemple, amb el nombre de vegades que són vistos o on apareixen, entre altra informació.

En la present web l’Associació utilitza únicament cookies pròpies i de tercers. Concretament les cookies utilitzades són les següents:

Propietat Cookie Finalitat Plaç
jazzcava.com laravel_session Guarda valor de instància de sessió d'usuari 120 minuts
jazzcava.com XSRF-TOKEN Cookie encriptada que s'envia en tots els formularis de la web que serveix per evitar atacs de CSRF
youtube.com __Secure-3PSIDCC Aquestes galetes s'utilitzen per lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos. 2 anys
youtube.com LOGIN_INFO Galetes tècniques de reproducció de contingut Sessió
youtube.com YSC Obre un identificació única per mantenir estadístiques de quina vídeos de YouTube ha vist l'usuari. Sessió
youtube.com CONSENT Rastrejador de consentiment de cookies de Google 1 any
vimeo.com player Reproducció de vídeos, funcionalitats i preferències. 1 any
vimeo.com continuous_play_v3 Reproducció de vídeos, funcionalitats i preferències. 2 anys
google analytics _ga Aquesta cookie s'usa per distingir els usuaris 2 anys
google analytics _gat Aquesta cookie s'usa per limitar el porcentage de solicituds 1 minut
google analytics _gid Aquesta cookie s'usa per distingir els usuaris 24 hores
youtube.com __Secure-3PSID Aquestes galetes s'utilitzen per lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos. 2 anys
youtube.com __Secure-3PAPISID Aquestes galetes s'utilitzen per lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos. 2 anys
vimeo.com _gid Aquestes cookies rastregen informació sobre com s'està utilitzant el Servei Vimeo. 1 dia
vimeo.com _ga 2 anys
vimeo.com _uetsid Aquesta cookie serveix per mostrar els nostres videos Sessió
google.com _GRECAPTCHA Configura el servei de recaptcha de Google per identificar robots per protegir el lloc web d'atacs maliciosos de correu brossa. 5 mesos 27 dies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal.lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu ordinador. En cas que no permeti la instal.lació de cookies al seu navegador, és possible que no pugui accedir a alguna de les seccions de la nostra web.

Per a més informació sobre com bloquejar l´ús de cookies por fer-ho a través del navegador: